Chuyên mục
ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 25/6/2022 TIN TỨC

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tổ chức ngày 25/6/2022

Đăng tải ngày 03-6-2022: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tổ chức ngày 25/6/2022. Chi tiết tại đây:

A. Thông báo mời họp:

1. Thông báo mời họp số 01 ngày 31/5/2022;

2. Thông báo mời họp số 02 ngày 31/5/2022;

3. Thông báo mời họp số 03 ngày 31/5/2022;

4. Thông báo mời họp số 04 ngày 31/5/2022;

5. Thông báo mời họp số 05 ngày 31/5/2022;

6. Thông báo mời họp số 06 ngày 31/5/2022.

B. Tài liệu họp:

1. Danh mục tài liệu ngày 31/5/2022;

2. Chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần phát triển Thủy Long lập ngày 28/5/2022;

3. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

4. Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 28/5/2022 của HĐQT Công ty về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

5. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 của HĐQT Công ty về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021;

6. Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 28/5/2022 của HĐQT Công ty về báo cáo năm 2021 và công tác quản lý năm 2022 của HĐQT Công ty;

7. Phiếu biểu quyết;

8. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

9. Mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

10. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;

11. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.