Chuyên mục
ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 20/03/2018

Đăng tải ngày 07-03-2018: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/03/2018. Chi tiết tại đây:

1. Thông báo mời họp: Thông báo ngày 06/3/2018 mời họp ĐHĐCĐ Thường niên.

2. Tài liệu họp: