Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 01/10/2019

Đăng tải ngày 20-9-2019: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường tổ chức ngày 01/10/2019. Chi tiết tại đây:

1. Thông báo mời họp: Thông báo ngày 19/9/2019 mời họp ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 01/10/2019.

2. Tài liệu họp:

Chuyên mục
ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 29/6/2019

Đăng tải ngày 17-6-2019: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tổ chức ngày 29/6/2019. Chi tiết tại đây:

1. Thông báo mời họp: Thông báo ngày 15/6/2019, mời họp ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 29/6/2019.

2. Tài liệu họp: