Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 16/12/2020

Đăng tải ngày 01-12-2020: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường tổ chức ngày 16/12/2020. Chi tiết tại đây:

1.  Thông báo mời họp:

2. Tài liệu mời họp:

Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 26/10/2020

Đăng tải ngày 10-10-2020: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường tổ chức ngày 26/10/2020. Chi tiết tại đây:

1.  Thông báo mời họp:

2.  Tài liệu họp:

Chuyên mục
ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 27/6/2020

Đăng tải ngày 13-6-2020: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tổ chức ngày 27/6/2020. Chi tiết tại đây:

1. Thông báo mời họp: Thông báo ngày 13/6/2020 mời họp ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 27/6/2020.

2. Tài liệu họp: