Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 20/08/2016

Đăng tải ngày 10-8-2017: Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2016, tổ chức ngày 20/8/2016. Chi tiết tại đây:

1. Thông báo ngày 05/8/2016 mời họp ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 20/8/2016.

2. Danh sách cổ đông mời dự họp ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 20/8/2016.

3. Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2016 ngày 20/8/2016.