Chuyên mục
ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 24/4/2017

Đăng tải ngày 10-8-2017: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tổ chức ngày 24/4/2017. Chi tiết tại đây:

1. Thông báo mời họp: Thông báo ngày 11/4/2017 mời họp ĐHĐCĐ Thường niên.

2. Tài liệu họp: