Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ ngày 23/6/2017

Đăng tải ngày 10-8-2017: Chốt danh sách cổ đông dự họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường tổ chức ngày 23/6/2017. Chi tiết tại đây:

1. Chốt danh sách cổ đông dự họp: Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ Bất thường ngày 23/6/2017.

2. Nghị quyết: Nghị quyết số 03/2017/ĐHĐCĐ-TL ngày 23/6/2017 của ĐHĐCĐ.

Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ ngày 23/6/2017

Đăng tải ngày 10-8-2017: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường tổ chức ngày 23/6/2017. Chi tiết tại đây:

1. Thông báo mời họp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất thường ngày 10/6/2017.

2. Tài liệu họp: