Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 26/10/2020

Đăng tải ngày 10-10-2020: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường tổ chức ngày 26/10/2020. Chi tiết tại đây:

1.  Thông báo mời họp:

2.  Tài liệu họp: