Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 16/12/2020

Đăng tải ngày 01-12-2020: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường tổ chức ngày 16/12/2020. Chi tiết tại đây:

1.  Thông báo mời họp:

2. Tài liệu mời họp: