Chuyên mục
ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 29/5/2021

Đăng tải ngày 06-5-2021: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tổ chức ngày 29/5/2021. Chi tiết tại đây:

A. Thông báo mời họp:

1.  Thông báo mời họp số 01 ngày 29/4/2021;

2.  Thông báo mời họp số 02 ngày 29/4/2021;

3. Thông báo mời họp số 03 ngày 29/4/2021;

4. Thông báo mời họp số 04 ngày 29/4/2021;

5. Thông báo mời họp số 05 ngày 29/4/2021;

6. Thông báo mời họp số 06 ngày 29/4/2021;

B. Tài liệu họp:

1. Danh mục tài liệu

2. Chốt danh sách cổ đông lập ngày 29/4/2021;

3. Chương trình họp ĐHĐCĐTN năm tài chính 2020;

4. Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 29/4/2021 của HĐQT Công ty về tình hình tài chính, kết quả họa động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

5. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 29/4/2021 của HĐQT Công ty về phương án chia cổ tức và phần phối lợi nhuận năm 2020;

6. Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 29/4/2021 của HĐQT Công ty về báo cáo năm 2020 và công tác quản lý năm 2021 của HĐQT Công ty;

7. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 29/4/2021 của HĐQT Công ty về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

8. Phiếu biểu quyết;

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2020;

10. Giấy ủy quyền;

11. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;

12. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.