Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ ngày 23/6/2017

Đăng tải ngày 10-8-2017: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường tổ chức ngày 23/6/2017. Chi tiết tại đây:

1. Thông báo mời họp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất thường ngày 10/6/2017.

2. Tài liệu họp: