Chuyên mục
ĐHĐCĐ Thường niên tổ chức ngày 20/03/2018

Đăng tải ngày 28-03-2018: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/03/2018. Chi tiết tại đây: Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2018 của ĐHĐCĐ Thường niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *